Visit

ASHRAMS & TEMPLES

The temple is a design to dissolve the boundaries between man and the divine. Not merely His abode, the temple is ‘God’. Temple is a place of worship of Supreme power, leading man to ultimate enlightenment. A pilgrimage for thousands of disciples of Maharajshri in Anand Dham, Siddheshwar temple and Navgrah-Shani temple have been beautifully constructed. The principles of architectural design and construction have been kept in mind, while these temples were constructed.

Other Temples and Ashrams are; Onkareshwar Mahadev Mandir, Mansarover Garden, Radha Madhav Mandir, Krishna Nagar (Delhi), Sanatan Dharam Hanuman Mandir (Faridabad), Gauri Shankar Mandir (Panchkula), Shri Somnath Mandir (Panipat), Shivalik Dham Ashram (Dehradun), Amrit Dham Ashram (Hyderabad), Divya Lok Ashram (Moradabad), Govind Dham Ashram (Patiala), Divya Nirmal Dham Ashram (Nagpur), Siddhi Dham Ashram (Kanpur), Paawan Dham Ashram (Karnal), Vardan Lok Ashram (Thane), Sadhana Dham Ashram (Kullu- Himachal Pradesh), Satya Lok Ashram (Kaithal-Haryana).

Pashupati Nath Temple-Anand Dham Ashram-New Delhi-Vishwa Jagriti Mission-Sudhanshu Ji Maharaj

Pashupatinath Mandir, Anand Dham Ashram, New Delhi

Anand Dham Mandir, Anand Dham Ashram, New Delhi

Shri Shanidev Navgrah Mandir, Anand Dham Ashram, New Delhi

Shri Ganesh Mandir, Anand Dham Ashram, New Delhi

SiddhShikhar, Anand Dham Ashram, New Delhi

Omkar Dhyan Kutir, Anand Dham Ashram, New Delhi

Yagyanshala, Anand Dham Ashram, New Delhi

Onkareshwar Mahadev Mandir, Mansarover Garden, New Delhi

Shri Somnath Mandir, Panipath, Haryana

SiddhShikhar, Siddhi Dham Ashram, Kanpur, Uttar pradesh

Siddhi Dham Ashram Mandir, Kanpur, Uttar Pradesh

Siddh Shikhar, Divya Nirmal Dham Ashram, Nagpur, Maharashtra

GauriShankar Mandir, Shiv Dham Ashram, Panchkula, Haryana

Sanatan Dharma Hanuman Mandir, Faridabad, Haryana

Vardan Lok Ashram, Mumbai, Maharashtra

Brahmalok Ashram Mandir, Raipur, Chattisgarh

Paawan Dham Ashram, Karnal, Haryana

Shri Ram Stambh, Amrit Dham Ashram, Hyderabad

Satsang Bhawan, Jaipur, Rajasthan

Govind Dham Ashram Patiala Punjab

Divyalok Ashram, Moradabad, Uttar Pradesh